Close

Informujemy, że w dniach: 10.01 (czwartek) od godziny 15.00 do dnia 13.01 (niedziela) nasza firma będzie zamknięta.

Państwa korespondencja mailowa wysłana do naszych Pracowników oraz na adresy ogólne Firmy zostanie dostarczona.

Zamówienia złożone w sklepie internetowym LUMENPRO.PL będą realizowane począwszy od poniedziałku 14.01.2019.

Za wszelkie związane z tym niedogodności przepraszamy.

Zespół LUMENPRO.PL

X

§ 9 Polityka prywatności

Serwisu www.lumenpro.pl

 

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące danych osobowych Klientów, które są gromadzone, podczas korzystania online z serwisu internetowego www.lumenpro.pl, oraz informacje o sposobie przetwarzania tych danych.

 

Podmiotem odpowiedzialnym za realizowanie niniejszej polityki prywatności serwisu www.lumenpro.pl jest INERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-469), ul. Budowlana 9 (dalej jako: „INERGIA”).

 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z INERGIA pisząc na adres siedziby wskazany powyżej lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: sekretariat@inergia.pl.

 

 1. Definicje

 

Występujące w niniejszej Polityce zwroty oznaczają:

Serwis - Strona internetowa pod adresem www.lumenpro.pl.

Klient - Osoba korzystająca z Serwisu.

Konto Klienta – zbiór zasobów Klienta w ramach Serwisu.

Dane Osobowe - Dane Klientów przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu.

Przetwarzanie - Operacje wykonywane na Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, wykonywanie kopii zapasowych i inne niezbędne do korzystania z Serwisu.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE OSOBOWE

INERGIA przetwarza Dane Osobowe jako administrator w związku z korzystaniem przez Klienta z Serwisu.

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

INERGIA przetwarza Dane Osobowe Klientów Serwisu w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy - przetwarzane są następujące Dane Osobowe - imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, pliki cookies;
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na INERGIA jako administratorze;
 • prowadzenia statystyk korzystania z Serwisu, ulepszania i ułatwiania korzystania z Serwisu oraz zapewniania jego bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • obsługi Klientów, udzielania odpowiedzi na zapytania poprzez stronę internetową administratora;
 • dochodzenie i egzekucji roszczeń w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi;
 • prowadzenia działań marketingowych;
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
  1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 

Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest:

 • wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • wypełnienie obowiązków INERGIA jako administratora wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • wyrażona przez Klienta zgoda na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na zapytania poprzez stronę internetową administratora.

      4. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W PRZETWARZANIU DANYCH

Dane Osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. kontrahentom administratora m.in. dostawcom towarów, podmiotom świadczącym usługi serwisowe, podmiotom świadczącym usługi hostingu i wsparcia w obsłudze Klienta, a także usługi związane ze śledzeniem incydentów bezpieczeństwa, reagowaniem na nie, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów w Serwisie;
 2. firmom kurierskim i pocztowym;
 3. kancelariom prawnym, którym administrator zlecił np. prowadzenie postępowania;
 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: a) ING Bank Śląski S.A. b) Twisto Polska sp. z o.o.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.5.

Okres przechowywania danych osobowych

INERGIA przetwarza i przechowuje Dane Osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Dane Osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone.

 

 1. PRAWA KONTROLI DANYCH osobowych

Klientowi zgodnie z przepisami RODO przysługuje:

 • prawo żądania dostępu do Danych Osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 1. INFORMACJE KOŃCOWE
 • Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 16 roku życia. INERGIA opierają swoje działania w tym zakresie na zasadzie zaniechania świadomego gromadzenia lub przechowywania danych o osobach poniżej 16 roku życia

 Serwis wykorzystuje pliki cookies.

 • INERGIA może stosownie do potrzeb wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki Prywatności. Informacja o wszelkich zmianach niniejszej Polityki zostanie zamieszczona na stronie głównej Serwisu.

 • W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
  W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Close