Close

Informujemy, że w dniach: 10.01 (czwartek) od godziny 15.00 do dnia 13.01 (niedziela) nasza firma będzie zamknięta.

Państwa korespondencja mailowa wysłana do naszych Pracowników oraz na adresy ogólne Firmy zostanie dostarczona.

Zamówienia złożone w sklepie internetowym LUMENPRO.PL będą realizowane począwszy od poniedziałku 14.01.2019.

Za wszelkie związane z tym niedogodności przepraszamy.

Zespół LUMENPRO.PL

X

§ 9 Polityka prywatności

Serwisu www.lumenpro.pl

 

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące danych osobowych Klientów, które są gromadzone, podczas korzystania online z serwisu internetowego www.lumenpro.pl, oraz informacje o sposobie przetwarzania tych danych.

 

Podmiotem odpowiedzialnym za realizowanie niniejszej polityki prywatności serwisu www.lumenpro.pl jest INERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-469), ul. Budowlana 9 (dalej jako: „INERGIA”).

 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z INERGIA pisząc na adres siedziby wskazany powyżej lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: sekretariat@inergia.pl.

 

 1. Definicje

 

Występujące w niniejszej Polityce zwroty oznaczają:

Serwis - Strona internetowa pod adresem www.lumenpro.pl.

Klient - Osoba korzystająca z Serwisu.

Konto Klienta – zbiór zasobów Klienta w ramach Serwisu.

Dane Osobowe - Dane Klientów przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu.

Przetwarzanie - Operacje wykonywane na Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, wykonywanie kopii zapasowych i inne niezbędne do korzystania z Serwisu.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE OSOBOWE

INERGIA przetwarza Dane Osobowe jako administrator w związku z korzystaniem przez Klienta z Serwisu.

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

INERGIA przetwarza Dane Osobowe Klientów Serwisu w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy;
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na INERGIA jako administratorze;
 • prowadzenia statystyk korzystania z Serwisu, ulepszania i ułatwiania korzystania z Serwisu oraz zapewniania jego bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • obsługi Klientów, udzielania odpowiedzi na zapytania poprzez stronę internetową administratora;
 • dochodzenie i egzekucji roszczeń w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi;
 • prowadzenia działań marketingowych;

 

Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest:

 • wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • wypełnienie obowiązków INERGIA jako administratora wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • wyrażona przez Klienta zgoda na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na zapytania poprzez stronę internetową administratora.

      4. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W PRZETWARZANIU DANYCH

Dane Osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. kontrahentom administratora m.in. dostawcom towarów, podmiotom świadczącym usługi serwisowe, podmiotom świadczącym usługi hostingu i wsparcia w obsłudze Klienta, a także usługi związane ze śledzeniem incydentów bezpieczeństwa, reagowaniem na nie, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów w Serwisie;
 2. firmom kurierskim i pocztowym;
 3. kancelariom prawnym, którym administrator zlecił np. prowadzenie postępowania;
 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.5.

Okres przechowywania danych osobowych

INERGIA przetwarza i przechowuje Dane Osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Dane Osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone.

 

 1. PRAWA KONTROLI DANYCH osobowych

Klientowi zgodnie z przepisami RODO przysługuje:

 • prawo żądania dostępu do Danych Osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 1. INFORMACJE KOŃCOWE
 • Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 16 roku życia. INERGIA opierają swoje działania w tym zakresie na zasadzie zaniechania świadomego gromadzenia lub przechowywania danych o osobach poniżej 16 roku życia

 Serwis wykorzystuje pliki cookies.

 • INERGIA może stosownie do potrzeb wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki Prywatności. Informacja o wszelkich zmianach niniejszej Polityki zostanie zamieszczona na stronie głównej Serwisu.

Close