Close

Informujemy, że w dniach: 10.01 (czwartek) od godziny 15.00 do dnia 13.01 (niedziela) nasza firma będzie zamknięta.

Państwa korespondencja mailowa wysłana do naszych Pracowników oraz na adresy ogólne Firmy zostanie dostarczona.

Zamówienia złożone w sklepie internetowym LUMENPRO.PL będą realizowane począwszy od poniedziałku 14.01.2019.

Za wszelkie związane z tym niedogodności przepraszamy.

Zespół LUMENPRO.PL

X
Regulamin promocji„Promocja Świąteczna”§ 1Postanowienia ogólne   1. Organizatorem promocji, prowadzonej pod nazwą „Promocja Świąteczna” (dalej „Promocja”)  jest iNERGIA Sp. z o.o.,     20-469 Lublin, ul. Budowlana 9, NIP 946-24-86-349, REGON 060111365, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego     pod numerem 0000253092 (dalej „Organizator”).2. Promocja prowadzona jest na zasadach niniejszego regulaminu.3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 14 listopada 2013 roku do dnia     24 grudnia 2013 roku.4. Informacje o Promocji dostępne będą na stronach internetowych: www.inergia.pl/aktualnosci, www.lumenpro.pl na     tablicach reklamowych, wynajmowanych przez Organizatora od firmy zewnętrznej, usytuowanych w dziewięciu     lokalizacjach w Lublinie oraz w różnego rodzaju ogłoszeniach prasowych i materiałach promocyjnych wydawanych     przez Organizatora.5. Uczestnikami Promocji (dalej „Uczestnik”) mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność     gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.6. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Za członków rodziny     w rozumieniu niniejszego regulaminu uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonka, a także     wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo małżonka pracownika.7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i wyprzedażami ogłaszanymi przez Organizatora.    § 2Warunki promocji 1. W celu udziału w Promocji każdy Uczestnik, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu dowolnej oprawy (lampy),     znajdującej się w ofercie handlowej salonu oświetlenia iNERGIA lub sklepu internetowego LumenPro o wartości netto     nie niższej niż 200 pln (słownie: dwieście złotych) otrzyma żarówkę LED o mocy 10 W, marki INQ za 1 pln brutto     (słownie: jeden złoty). W przypadku wyczerpania produktów promocyjnych w okresie obowiązywania Promocji,     Uczestnik otrzyma inną żarówkę LED o zbliżonych parametrach i wartości do wspomnianego źródła promocyjnego.     Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru zastępczego źródła światła.2. Zakupy muszą być dokonane jednorazowo w sklepie internetowym LumenPro – na www.lumenpro.pl albo w salonie     oświetlenia iNERGIA (będącym jednocześnie siedzibą Organizatora), płatne gotówką lub kartą.3. Promocyjne źródła światła będą wydawane w okresie obowiązywania Promocji przy zakupach na miejscu w salonie     oświetlenia iNERGIA lub dołączane do paczki zawierającej zamówiony towar – spełniający warunki określone     w § 2 ust.1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji bez podania przyczyn.    § 3Postanowienia końcowe   1. Pełna treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych:     www.inergia.pl/aktualnosci oraz www.lumenpro.pl.2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją, w tym za pośrednictwem     środków masowego przekazu, mają charakter wyłącznie informacyjny. Moc wiążącą mają tylko i wyłącznie     postanowienia regulaminu.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Close